32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ Hk.

Sayın Üyemiz,

4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğin (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018- 32/48)  uygulama usul ve esasları, Merkez Bankası tarafından yayımlanan genelge ile belirlenmiştir.

Yayımlanmış olan genelgenin özeti ile birlikte siz değerli ihracatçı üyelerimizin talepleri doğrultusunda ilgili makamlara iletilmiş olan önerilere ilişkin değerlendirme aşağıda yer almaktadır.

Genelgenin Özeti:

 • 04.09.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fiili ihracatı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçmeyecektir.

 • Serbest bölgelere yapılan satışlara ilişkin bedeller de bu kapsamdadır.

 • İhracat bedellerinin en az %80'i bankaya satılacak ve söz konusu satışa ilişkin Döviz Alım Belgesi (DAB) düzenlenecektir.

 • İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin yurda getirilme süresi vade bitiminden itibaren 90 günü geçemez. Öngörülen vadenin tespiti için ihracatçının yazılı beyanıyla birlikte vade içeren sözleşmenin ya da vadeyi tevsik niteliğini haiz proforma fatura veya poliçenin aracı bankaya ibrazı zorunludur.

 • İran ve Suriye'ye yapılan ihracat, döviz bedellerinin yurda getirilmesi ve bankalara satılmasına ilişkin uygulamadan muaf tutulmuştur.

 • Efektif olarak getirilen ihracat bedelinin yurt dışından getirildiğinin tespiti gümrük idarelerince onaylı Nakit Beyan Formu ile yapılacaktır. Nakit beyan formunun düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içinde bankaya tevdi edilmesi gerekmektedir. NBF ile birlikte ibraz edilecek belgelere genelgede yer verilmiştir.

 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına yönelik mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan ülkemize transferinin mümkün olmadığı Afganistan, Irak ve Libya’ya yapılan ihracat işlemlerinde ihracat bedelinin bankalarca tahsilinin;

a) İthalatçının Türkiye’deki bankalarda bulunan hesaplarından transferi yoluyla veya

b) İhracat bedelinin ihracat işlemiyle ilişkisi kurulmak şartıyla üçüncü bir ülkeden bankalar aracılığıyla transferi yoluyla veya

c) İhracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ile GB ibraz edilmek kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak yapılması mümkün olacaktır.

 • İhracat bedellerinin Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas olup, beyannamede belirtilenden farklı bir döviz cinsinden de ihracat bedellerinin getirilmesine izin verilmiştir.

 • GB’de kayıtlı imalatçı veya tedarikçi firma lehine gelen dövizin, imalatçı veya tedarikçi ile ihracatçı firmanın yazılı beyanının alınması kaydıyla ihracatçı firma adına ihracat bedeli olarak alışı yapılabilecektir.

 • İhracatçılarca ihracat bedeli olarak tahsil veya iştira için tevdi edilen banka veya şahıs çekinin bankalarca iştiraya alınması halinde,çekin keşidecisi yurt dışındaki banka ise iştira anında DAB düzenlenebilecektir. Çekin keşidecisi şahıs ise çek karşılığı muhabir hesaplarına alacak geçmeden DAB düzenlenemeyecektir.

 • Mikro ihracat, transit ticaret, hizmet ihracatı ve özel fatura ile yapılan satışlar kapsam dışında tutulmuştur.

 • Peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içerisinde yapılması zorunludur. Bu sürenin geçilmesi veya ihracat bedelinin iade edilmesi durumunda, bu durum prefinansman kredisi olarak değerlendirilecektir.

 • İhracat bedelinin tespitinde ihracat beyannamesinin 22 No.lu kutusunda yer alan döviz cinsi ve tutarının dikkate alınacaktır.

 • Yurt dışına geçici ihracı yapılan eşyaların, kesin ihracata dönüştürülmesi durumunda, bu bedellerin de yurda getirilme zorunlu bulunmaktadır.

 • İhracat bedellerinin yurda getirilme süresi içerisinde mahsup talebi yapılması ve gümrük beyannamelerinin ibraz edilmesi kaydıyla, ithalat bedelleri başta olmak üzere ihracatçıların belirli ödemelerinin indirim ve mahsup işlemleri yapılabilecektir.

Kabul Edilen Belli Başlı Taleplerimiz: 

 • Bankacılık sisteminin düzgün işlemediği ülkelerle yapılan işlemlerde belirli kolaylıklar sağlanmış; İran ve Suriye tamamın kapsam dışı tutulmuştur.

 • Mikro ihracat, hizmet ihracatı, transit ticaret, özel fatura vb. ihracat türleri kapsam dışı tutulmuştur.

 • İthalat giderlerinin mahsuplaştırılmasına ilişkin detaylara yer verilmiştir.

 • İhracat bedelinin aracı banka dışındaki bir bankaya transfer edilip satılabilmesi sağlanmıştır.

 • İhraç kayıtlı satışlarda imalatçı ve ihracatçı adına DAB düzenlenebileceğine ilişkin detaylar genelgeye eklenmiştir.

 • İskontolu akreditif işlemlerinde (ihracat bedellerinin bankaya temlik edilmesi) nasıl bir yol izleneceğinin açık olarak ifade edilmesi sağlanmıştır.

 • Avans ödemelerine ilişkin açıklayıcı bilgiye yer verilmiştir.

 • Beyan edilenden farklı dövizle işlem yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.

 • Alıcı ülkesi dışındaki ülkelerden ihracat bedeli gönderilebilmesine olanak sağlanmıştır.

 • Nakit Beyan Formunun ibrazı için makul bir süre (30 gün) tanınması sağlanmıştır.

 • İhracatçı aleyhine yapılan fiyat değişikliklerinde nasıl bir yol izleneceğinin açık olarak düzenlenmesi sağlanmıştır.

Bu notlar, sizlerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmış olup, genelgenin uygulanmasına ilişkin detayların mali müşavirleriniz veya yetkililerinizce incelenmesinde yarar bulunmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

                                                                                                                                                                       Adil PELİSTER

                                                             İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ek: 32 Sayılı Karar Tebliğine İlişkin İhracat Bedelleri Genelgesi (14 Sayfa)

PAYLAŞ