Reeskont Kredileri Hk

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığına muhtelif müracaatlarda, reeskont kredilerinin taahhüt kapatma işlemlerinde; "Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında 3151 rejim kodu ile düzenlenen" ve "ilgili alanında Türk Menşei dışında diğer ülke menşeili ürünlere ait kodların yer aldığı" ihracat beyannamelerinin kabul edilmediği, bu durumun ise uygulamada bazı sıkıntılara yol açtığı belirtilmiştir.

Bahse konu sorunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) yayımlanan “İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatına” müteallik olması sebebiyle, mezkur taleplerin Ticaret Bakanlığınca TCMB'ye intikal ettirilerek işbu taleplerin ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklerde dikkate alınmasında fayda olacağı ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, TCMB'nin tüm bankalara iletilen ve ekte yer alan 26/02/2021 tarihli talimatında; Ticaret Bakanlığı değerlendirmeleri çerçevesinde, mezkur Uygulama Talimatında yer alan '"ithal edilmiş malın ihracı" ifadesinin İhracat Yönetmeliğinin 11 inci maddesindeki tanıma uygun olarak "gümrük mevzuatı çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş yeni veya kullanılmış malın ihracı" olarak anlaşılması gerektiği', ayrıca anılan Talimatta “kredi taahhüdünün kapatılmasında kullanılacak gümrük beyannamesine ilişkin bir menşe şartından da bahsedilmediği” değerlendirmelerine yer verilerek, “reeskont kredisi taahhüt kapatma işlemlerinin bu açıklamalara uygun olarak sonuçlandırılması” hususunun talimatlandırıldığı bildirilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Ek: TCMB Talimatı - İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Hk.

 

PAYLAŞ